Jazyk: Slovak

Mena: Euro

PyroReJa, s.r.o. | pyroobchod.eu

Košík:

0 ks - 0.00€

Spracovanie údajov

 

Úplné znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 
Svojím podpisom (prípadne zaškrtnutím príslušného poľa v prípade internetového formulára) 
udeľujete v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), 
súhlas so spracovaním všetkých svojich údajov poskytnutých spoločnosti PYRO-REJA, s. r. o., so sídlom Raková , Raková 1476 10, PSČ 023 51, IČO: 44312954
ktorá je považovaná za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z., a ďalej súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovateľa, 
t.j. ponúkanie výrobkov a služieb spoločnosťou PYRO-REJA, s. r. o., vrátane zasielania informácii o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako i 
zasielanie obchodných oznamení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas udeľujete dobrovoľne a to na dobu 10-tich rokov, avšak môžete ho kedykoľvek 
odvolať písomne a to zaslaním odvolania tohto súhlasu na adresu spoločnosti PYRO-REJA ako prevádzkovateľa. Ku vzťahu k Vašim spracovaným osobným údajom máte práva 
podľa ust. § 20 a súv. ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. V prípade, že spoločnosť PYRO-REJA, s. r. o. spracováva Vaše údaje nepresné alebo ak máte iné pochybnosti 
týkajúce sa porušenia zákona č. 428/2002 Z.z. v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete požiadať spoločnosť PYRO-REJA, s. r. o. alebo sprostredkovateľa 
o vysvetlenie a požadovať, aby spoločnosť PYRO-REJA, s. r. o. alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie nesprávnych alebo 
neúplných osobných údajov, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Ak nevyhovie spoločnosť PYRO-REJA, s. r. o. 
alebo sprostredkovateľ tejto Vašej žiadosti, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľujete súhlas aj na 
spracúvanie iných Vami poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobných údajov.